Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγικό σημείωμα

Η εταιρεία GENUIN PRODUCTS CY LIMITED (εφεξής η ‘Εταιρεία’) δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων (εφεξής ‘ΓΚΠΔ’), την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς καθώς και οποιεσδήποτε άλλες νομικές και/ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Σχετικά με εμάς

H Εταιρεία είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση, με αποστολή να αναπτύξει μιαν ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα προωθεί μοναδικά, παραδοσιακά, φρέσκα προϊόντα τοπικής προέλευσης στην Κύπρο.
Η Εταιρεία, συστάθηκε στις 11 Ιουλίου του 2018, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 386152, με βάση τον περί εταιρειών νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
Προσφέρουμε απλά τα εργαλεία που κτίζουν την βάση για μια πιο υγιή τοπική οικονομία, ενθαρρύνοντας ένα φιλικό και δίκαιο περιβάλλον αγορών, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στοχεύει να σας ενημερώσει για το πως και για ποιους σκοπούς η Εταιρεία χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Το περιεχόμενο και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κάθε ένα από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που έχουν συμφωνηθεί μαζί σας. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης, τόσο των επισκεπτών της ιστοσελίδες genuin.com.cy την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία, αλλά και κάθε συνεργάτη της Εταιρείας του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται.

Η Νομοθεσία για τη Προστασία Δεδομένων έχει αλλάξει την 25ην Μαΐου 2018

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς και αυτή η ειδοποίηση ορίζει τα δικαιώματα σας βάσει των νέων νομοθεσιών.

Ποια Δεδομένα Επεξεργάζονται και η Προέλευση των Δεδομένων Αυτών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο των επαγγελματικών σχέσεων μας. Για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας και στο βαθμό που ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο, δύναται να επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συνάμα ανακτήσιμα από δημοσίως προσβάσιμες πηγές.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, “προσωπικά δεδομένα”, ή “προσωπικές πληροφορίες”, σημαίνει κάθε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό άτομο από την οποία αυτό το άτομο μπορεί να ταυτιστεί. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα/προέλευση τους έχει αφαιρεθεί (γνωστά ως ‘ανώνυμα δεδομένα’).
Μερικά είδη πληροφοριών ταξινομούνται ως “ευαίσθητα’’ για σκοπούς του Ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας δεδομένων και θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πιθανόν να χρησιμοποιούμε και να χειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.
Γενικά, είναι αναγκαίο να λάβουμε την συγκατάθεση σας για να μπορούμε να χειριζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τέτοιες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες βασισμένοι σε περιορισμένους νομικούς σκοπούς π.χ για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την πολιτική ισότητας ευκαιριών και τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που ακολουθούμε, καθώς επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο, για να προστατεύσουμε τα ουσιώδη συμφέροντα σας (your vital interests) και/ή για σκοπούς νομικών απαιτήσεων και/ή για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.
Θα σας γνωστοποιούμε πάντα τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ‘’ευαίσθητες’’ πληροφορίες σας όταν αυτές συλλέγονται και αν χρειαστεί, να λαβουμε την συγκατάθεση σας τη δεδομένη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε, ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα να αποσύρετε τη οποιαδήποτε σχετική συγκατάθεση σας.

Σε Ποιους Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Όσον αφορά τη μεταφορά των δεδομένων σε παραλήπτες εκτός της Εταιρείας μας, σημειώνουμε ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία. Περαιτέρω, και χωρίς οιονδήποτε επηρεασμό στα πιο πάνω, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση και/ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις καθώς και άλλες συμφωνίες και/ή κατόπιν της δικής συγκατάθεσης/των δικών σας οδηγιών.
Όπου το μέρος με το οποίο μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι νομική οντότητα, δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνουμε ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα βήματα και/ή πράξεις για να εξακριβωθεί κατά πόσο οι υπάλληλοι και/ή οι αντιπρόσωποι των εν λόγω τρίτων προσώπων θα εκτελούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και θα συμμορφώνονται με όλες τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προνοιών της εν λόγω ειδοποίησης καθώς επίσης και με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως τροποποιείται κατά καιρούς) και το ΓΚΠΔ και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Άνευ επηρεασμού των όσων αναφέρονται πιο πάνω σχετικά με την κοινοποίηση και/ή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία σε τρίτους, σημειώνουμε ότι η χρήση από εσάς της πλατφόρμας/ιστοσελίδας μας είτε ως καταναλωτής είτε ως προμηθευτής συμπεριλαμβάνει και τη δική σας συγκατάθεση στην κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε καταναλωτές ή προμηθευτές αναλόγως της περίπτωσης. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές και/ή προμηθευτές χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα αφού, κατά την δική σας επικοινωνία με καταναλωτές και/ή προμηθευτές, η νομική/συμβατική σχέση αφορά εσάς και τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα και όχι την Εταιρεία, της οποίας ο ουσιαστικός ρόλος της περιορίζεται στην παροχή του τρόπου επικοινωνίας των καταναλωτών και των προμηθευτών. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δια του παρόντος, βεβαιώνει ότι, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, θα λαμβάνονται από πλευράς της όλα τα εύλογα βήματα και/ή πράξεις ούτως ώστε η χρήση των δεδομένων από τα τρίτα αυτά πρόσωπα θα πραγματοποιείται εντός των πλαισίων του ΓΚΠΔ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και/ή κανονισμού.

Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομικό Υπόβαθρο

Επεξεργαζόμαστε τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο κάτω παραθέτουμε τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας:
  1. Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που δύναται να προκύπτει
  2. Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης
  3. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων της Εταιρείας
  4. Βασιζόμενοι στη δική σας συγκατάθεση: Η συγκατάθεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο επικοινωνώντας μαζί μας.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν εύλογα θεωρήσουμε ότι χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο συναφή σκοπό ο οποίος είναι συμβατός με τον αρχικό. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε εξήγηση για το πώς η επεξεργασία των δεδομένων δυνάμει του νέου αυτού σκοπού είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας.
Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα άσχετο και/ή ασύμβατο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσουμε το νομικό υπόβαθρο που μας επιτρέπει να πράξουμε αυτό.

Ποιος είναι ο Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών ή και λογιστικών αναφορών.
Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Μεταφορά Δεδομένων σε Χώρα Εκτός της Ε.Ε.

Ο ΓΚΠΔ και η ισχύουσα τοπική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η <b>«Ε.Ο.Κ»</b>) εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
Δεδομένα θα μεταφέρονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Κ. μόνο εάν (ι) αυτό απαιτείται δια νόμου; ή (ιι) μας δώσατε την συγκατάθεση σας και/ή μας καλέσατε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά.
Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι εάν χρησιμοποιηθούν παροχείς υπηρεσιών σε τρίτη χώρα, όλα τα εύλογα μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα συμμορφώνονται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη με βάση των ΓΚΠΔ.
Οι οποιεσδήποτε μεταφορές σε μέρη που βρίσκονται εκτός της Ε.Ε. θα είναι σύμφωνες με τις νομικές και κανονιστικές πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της από καιρού εις καιρόν ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.

Ποια τα Δικαιώματα σας σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχετε σύμφωνα με της πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας: -
- Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
- - Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε την διόρθωση λανθασμένων δεδομένων που κρατούμε για σας, ωστόσο μπορεί να πρέπει να επαληθεύσουμε τα νέα δεδομένα που μας παρέχετε.
- Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για την συνέχιση της επεξεργασίας τους από εμάς. Ωστόσο παρακαλώ σημειώστε οτι ίσως δεν έχουμε πάντοτε την δυνατότητα να συμμορφωθούμε με την αίτηση διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιηθούν, έαν είναι εφαρμόσιμοι, τον καιρό της αιτήσης σας. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα φυλαχθούν αλλά δεν θα επεξεργαστούν, μέχρι το πέρας της περιόδου της υποχρεωτικής φύλαξης.
- Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, με τους οποίους οφείλουμε να συμμορφωθούμε.
- Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εάν (α) τα δεδομένα δεν είναι ακριβή; (β) η επεξεργασία ίσως είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; (γ) επιθυμείτε να κρατήσουμε ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε περαιτέρω; ή (δ) έχετε αντιτεθεί στην χρήση τον δεδομένων σας αλλά οφείλουμε να επαληθεύσουμε εάν έχουμε υπερισχύοντες λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.
- Δικαίωμα στη Μεταφορά των Δεδομένων σας σε εσάς ή σε ένα τρίτο μέρος.
- Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Εάν αποσύρετε την συγκατάθεση σας, πιθανόν να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε για αυτή την περίπτωση όταν αποσύρετε την συγκατάθεση σας.
Σημειώστε ότι μπορούμε να χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος, σε περιπτώσεις όπου αιτήσεις κριθούν προδήλως αβάσιμες ή υπερβολικές, κυρίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.

Επιλογή στην Μη Παραχώρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Στο πλαίσιο της σχέσης μας ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα δια νόμου, ή βάση της επαγγελματικής σχέσης που διατηρούμε μαζί σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ίσως να μην είμαστε σε θέση να οριστικοποιήσουμε ή να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας.
Η οποιαδήποτε συλλογή δεδομένων που είναι προαιρετική θα γίνεται ξεκάθαρη στο σημείο συλλογής.

Σε Ποιο Βαθμό Προχωρούμε σε Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Περιλαμβανόμενης της Κατάρτισης Προφίλ

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, σε γενικές γραμμές, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την διαδικασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό.

Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Δεδομένων και Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, σε γενικές γραμμές, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την διαδικασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό.

GENUIN PRODUCTS CY LIMITED (HE 386152)
Διεύθυνση: Οδός Λυκούργου 36, Λευκωσία 1011, Κύπρος
Τηλέφωνο: (+357) 99953145
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : info@genuin.com.cy
Ιστοσελίδα: www.genuin.com.cy
Facebook: GenuinProductCy

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας:
Όνομα: Μηνάς
Επίθετο: Κυριακού
Τηλέφωνο: +35797659112
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : minask@genuin.com.cy
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τις εν λόγω προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Υποβολή Καταγγελίας

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει τις εν λόγω προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας όπως έχουμε σημειώσει πιο πάνω.
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) και Διαφημιστικές Ειδοποιήσεις

Μέρος των υπηρεσιών μας είναι να σας παρέχουμε και/ή να σας μεταφέρουμε ενημερωτικά δελτία και/ή άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την επιχείρηση και/ή τις υπηρεσίες κα/ή τις προσφορές μας και/ή με άλλα προϊόντα που προσφέρουμε.
Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να σας παράσχουμε και/ή να σας κοινοποιήσουμε άλλα ενημερωτικά δελτία και δημοσιεύσεις. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε αμφιβολία, επιβεβαιώνουμε ότι έχετε, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να ζητήσετε να μην λαμβάνετε τέτοια ενημερωτικά δελτία και/ή αναρτήσεις.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια ενημερωτικά δελτία, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης της εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου είτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αίτημά σας στο info@genuin.com.cy.

Cookies

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το σύστημα μας αυτόματα δύναται να συλλέγει πληροφορίες για την επίσκεψη σας, όπως τον τύπο προγράμματος περιήγησης σας, την διεύθυνση IP σας και την ιστοσελίδα από την οποία έχετε τυχόν παραπεμφθεί. Τα Cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη προσωπικά. Μπορείτε να θέσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύει cookies και μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies αυτόματα ή κατ’ επιλογή. Ωστόσο, παρακαλώ σημειώστε ότι διαγράφοντας τα cookies μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Ασφάλεια Δεδομένων (Data Security)

Έχουμε τοποθετήσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατά λάθος απώλεια (accidental lost), χρήση ή πρόσβαση σε αυτά με μη-επιτρεπτό τρόπο, αλλαγή/τροποποίησης τους, ή κοινοποίηση τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους υπάλληλους, αντιπρόσωπους, και άλλα τρίτα μέρη που έχουν λόγο να τα γνωρίζουν. Αυτοί θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα βάση δικών μας οδηγιών και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας (duty of confidentiality) σε σχέση με αυτά.
Έχουμε τοποθετήσει διαδικασίες για αντιμετώπιση οποιονδήποτε τυχόν παραβάσεων προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε καθώς και οποιονδήποτε αρμόδιο ρυθμιστή παραβάσεων, σε περίπτωση είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό.

Σύνδεση σε Ιστοσελίδες Τρίτων, Plug-ins και Εφαρμογές

H ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, plug-ins και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους αυτούς ή ενεργοποιώντας τις συνδέσεις αυτές μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να συλλέξουν ή να διαμοιράσουν δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη για της δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάζετε την ειδοποίηση απόρρητου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα μας.
Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,
GENUIN PRODUCTS CY LIMITED
x
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαβάστε περισσότερα. Εντάξει
© 2021 - Genuin Products Cy LTD - All rights reserved.